ĐẠI HỘI ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020-2025  TRƯỜNG THPT THÁC BÀ

 Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

Thực hiện kế hoạch số 118-KH/HU, ngày 12/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị;

          Thực hiện kế hoạch số 25 -KH/CB ngày 28/8/2019 kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 của Chi bộ trường THPT Thác Bà;

Chi bộ trường THPT Thác Bà ra sức phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

 

Mục tiêu là tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân CBGV-CNV nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội chi bộ Đảng tiến tới Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ huyện Yên Bình và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thông qua công tác tuyên truyền, tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020 của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị .

Do vậy, hoạt động tuyên truyền phải nêu bật tinh thần tiếp tục đổi mới, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải trang trọng, coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Cấp ủy Đảng, đảng viên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, CBGV-CNV trong đơn vị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng và phát triển trường THPT Thác Bà là điểm đến tin cậy của nhân dân khu vực hạ huyện Đông Hồ Thác Bà.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều