SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Sáng ngày 28/4/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao, cam kết chất lượng giáo dục đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Hội nghị do đồng chí Vương Văn Bằng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tổ chức tại 10 điểm cầu gồm điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố với sự tham gia của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo và các cán bộ liên quan của phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố; Hiệu trưởng và cán bộ, giáo viên có liên quan của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

.

Đ/c. Vương Văn Bằng - GĐ Sở GD&ĐT chủ trì Hội nghị 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả 2 năm thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao, cam kết chất lượng giáo dục đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Nhìn chung, việc tổ chức cam kết chất lượng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ cam kết được lưu giữ khoa học đầy đủ. Một số đơn vị đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên đã vận động giáo viên tự nguyện bố trí thời gian bồi dưỡng, phụ đạo học sinh thông qua các giờ truy bài, buổi chiều, thứ 7... Đưa nội dung rà soát chất lượng và bàn giải pháp đạt chỉ tiêu cam kết chất lượng vào nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn và nhà trường hàng tháng. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải: Thiết kế phiếu khảo sát năng lực đối với học sinh tiểu học. Chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực. Một số đơn vị có chuyển biến rõ rệt về chất lượng giáo dục mũi nhọn như Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải…).

.

Điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Qua 2 năm triển khai thực hiện, nhận thức của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý về mục đích, yêu cầu và nội dung thực hiện công tác bàn giao, cam kết chất lượng giáo dục đã bước đầu có chuyển biến. Giáo viên tích cực, chủ động và  có trách nhiệm hơn trong giảng dạy, giúp đỡ học sinh, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kịp thời điều chỉnh phương pháp bồi dưỡng học sinh để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu theo từng thời điểm.

Để đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, các phòng GD&ĐT đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư nhiều hạng mục cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học góp phần nâng cao điều kiện cho việc tổ chức các hoạt động dạy và học. Các đơn vị trường đã chủ động, tích cực trong việc tu sửa, cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất trong hè nên cơ bản đã đáp ứng đủ điều kiện để phục vụ cho năm học mới. So với 02 năm học trước khi triển khai thực hiện nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục, các chỉ số về chất lượng đối với các bậc học đã có chuyển biến.

Tuy nhiên, công tác cam kết về chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Hội nghị cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện cam kết chất lượng giáo dục trong thời gian tới  như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhà giáo, cán bộ quản lý về mục đích, nguyên tắc của việc bàn giao, nghiệm thu, cam kết chất lượng giáo dục; Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy trình phù hợp với cấp học, bậc học và điều kiện thực tế; Tăng cường chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học; Đưa chỉ tiêu chất lượng vào kế hoạch giáo dục và đào tạo hàng năm cho các phòng GD&ĐT và các nhà trường; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nghiệm thu, cam kết, chất lượng; Nghiêm túc thực hiện công khai chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân./.

 

Tác giả: Kim Liên
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều